Vedtægter for foreningen Holmegaard Amatør Teater

§ 1 Navn
Holmegaard Amatør Teater

§ 2 Medlemskab
Holmegaard Amatør Teater er ved medlemskab tilsluttet Storstrøms Folketone‍

§ 3 Hjemsted
Folkemusikhuset i Fensmark‍

§ 4 Formål
At dyrke og formidle dramatisk virksomhed

§ 5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer og maksimalt 11 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år ad gangen. Medlemmer er på valg hvert andet år, men kan genvælges hvis medlemmet selv ønsker dette. Endvidere kan der vælges op til 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Præsentation af roller og opgaver o.l. i forbindelse med årets repertoirer foregår ved stormøde, hvor alle interesserede kan møde op. På mødet kan der oprettes arbejdsgrupper til forskellige arbejdsopgaver, og det er fortrinsvis bestyrelsesmedlemmerne, der er tovholder i de forskellige arbejdsgrupper, der bliver oprettet. Arbejdsgrupperne indstiller til bestyrelsen, som træffer de endelige afgørelser. Fordeling af roller til årets repertoirer vil blive fastlagt af stykkets instruktør/instruktører ved et efterfølgende møde. For at være med på scenen eller i arbejdsgrupperne skal man have indbetalt kontingent.‍

§ 6 Regnskab
Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
Kontingentet følger regnskabsåret.

§ 7 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholder ordinært møde i Folkemusikhuset, senest ved udgangen af marts måned. Der indkaldes minimum 3 uger før, via hjemmesiden.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Beretning
 5. Kassererens regnskab og beretning
 6. Godkendelse af beretning og regnskab
 7. Indkomne forslag
 8. Virkeplan for det kommende år
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor
 11. Fastsættelse af kontingent
 12. Eventuelt

Ved valg har hvert medlemskab 1 stemme. Ingen kan afgive mere end 1 stemme. Kontingentrestance medfører tab af stemmeret. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtaget vedtægtsændringer og opløsning (§ 8 og § 10). Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem forlanger dette. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, undtaget § 8 og § 10.

§ 8 Vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde inden 1. februar. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig begære dette. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden, skal ske med 14 dages varsel.

§ 10 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske, når den er vedtaget af 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.
Foreningens midler tilfalder Storstrøms Folketone.

Vedtaget i Folkemusikhuset den 2. marts 2022.